شورای پژوهشی


اعضای شورای پژوهشی موسسه مطابق ماده 15 اساسنامه:
  1. دکتر سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی -
    رئیس موسسه
  2. دکتر علیرضا باقری -
    عضو صاحب نظر (با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  3. دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی -
    عضو صاحب نظر

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات


پژوهشگران پاره وقت پژوهشگران تمام وقت
سید علیرضا هاشمی گلپایگانی
دکترای مهندسی صنایع

Hashemi Golpayegani, S.Alireza
Phd. in Industrial Management
محمدرضا میرزابابائی
دکترای مهندسی کامپیوتر

Mirza babaie, Mohammadreza
.Phd. in Computer Eng
علی غفاری نژاد
دکترای مهندسی فناوری اطلاعات

Ghaffari nezhad, Ali
.Phd. in IT Eng
مهدی امینیان
دکترای مهندسی کامپیوتر

Aminian, Mehdi
.Phd. in Computer Eng
امین پورفرزاد
کارشناسی ارشد مدیریت مالی

Pourfarzad, Amin
MSc. in Finance