معرفی مؤسسه


گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش فراگیر طاها موسسه ای پژوهشی و خصوصی است. این موسسه توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ «29-09-1393» تاسیس شده، و با شماره 35129 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. این گروه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و رایانه فعالیت می نماید.

مؤسسان
محمدکاظم اکبری فتیدهی
دکترای مهندسی کامپیوتر
دانشیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی
دکترای مهندسی صنایع
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر