اعضای شورای پژوهشی موسسه مطابق ماده 15 اساسنامه:

 

1. دکتر سید علیرضا هاشمی گلپایگانی

رئیس موسسه

 

2. دکتر علیرضا باقری

عضو صاحب نظر (با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

 

3. دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی

عضو صاحب نظر