طرح های مطالعاتی مصوب شورای پژوهشی موسسه:

 

مطالعات پایه طرح شبکه امداد تاکتیکی

مطالعات پایه طرح ابر سلامت (اطلاعات پزشکی) و راهکارهای پیاده سازی

مطالعات پایه طرح روش ها و ابزارهای شناسایی تقلب و تبانی در معاملات (مناقصه ها و مزایده ها)

مطالعات پایه طرح کاربرد روش های داده کاوی در انواع خدمات بیمه ای

مطالعات پایه طرح روش ها و ابزارهای طراحی شبکه های لجستیکی و توزیع

مطالعات پایه شبکه های هوشمند انرژی و به کارگیری ابزارهای داده کاوی در آنها

مطالعات پایه طرح کتابخانه الکترونیکی و خدمات ارزش افزوده مرتبط با رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان اثر

گزارشات رصد فناوری اطلاعات و ارتباطات