محمدکاظم اکبری فتیدهی

دکترای مهندسی کامپیوتر

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

Akbari Fatidehi, Mohammad Kazem

Phd. in Computer Eng.

Assoc iate Professor at Amirkabir University of Technology

                akbari

 سیدعلیرضا هاشمی گلپایگانی

دکترای مهندسی صنایع

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

Hashemi Golpayegani, S.Alireza

Phd. in Industrial Eng.

Assistant Professor at Amirkabir University of Technology

  hashemi